پیاده سازی ایزو

درباره پیاده سازی ایزو ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻃﻮل ﺳﺪه ﻫﺎي اﺧﯿﺮ مدیریت  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آماده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد . ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ، ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﯽ می ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺑﻪ ﺻﻮرت تکمیلی در آورده ﺑﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ نیاز به مرجعی برای پیاده سازی ایزو بیشتر می شد و  ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .  در ﺳﺎل 1924 ، واﻟﺘﺮ ﺷﻮﻫﺎرت ، از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Bell  Telephone  ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار آﻣﺎري ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ داد . اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ دوج و روﻣﯿﮓ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از آن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ 100 % اراﺋﻪ دادﻧﺪ .  در ﺳﺎل 1946 ، اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و از آن به بعد انسانها اهمیت پیاده سازی ایزو از یک سازمان مورد اعتماد و اعتبار را دریافتند و پیاده سازی ایزو را توسط یک سازمان بین المللی و تایید شده پیاده سازی کردند. 

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

  • مزایای اخذ ایزو 9001
    مزایای اخذ ایزو 9001,مزایای گواهینامه ایزو 9001,مزایای پیاده سازی ایزو 9001,ایزو 9001,مزایای ISO 9001,اخذ ایزو 9001,

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا