گواهینامه ایزو

برای مفهوم گواهینامه ایزو ابتدا باید با مغهوم استاندارد یا ایزو آشنا شویم:

استاندارد به معنی ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮار در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﻟﮕﻮ می باشد و گواهینامه ایزو یعنی دریافت یک گواهینامه مبنی بر اینکه این توافقات و قرار ها به صورت کامل اجرایی شده است

ﻣﻔﻬﻤﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود:

1- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت : اﻧﺪازه ، ﺷﮑﻞ ، رﻧﮓ ، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي

2-اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري: رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي

پس انواع مختلفی از گواهینامه ایزو ها داریم که مطابق بر نیاز سازمانی می توانیم آها را اجرایی کنیم 

اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ:

1-   ﺷﺮﮐﺘﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

2-    اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ 

3-   ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻤﯿﺰي

پس گواهینامه ایزو معادل استاندارد سازی است و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي، از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺣﻮزه و ﻣﺠﺮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.اما معایب آن در مقابل مزایای آن بسیار ناچیز است.

 

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

  • مزایای اخذ ایزو 9001
    مزایای اخذ ایزو 9001,مزایای گواهینامه ایزو 9001,مزایای پیاده سازی ایزو 9001,ایزو 9001,مزایای ISO 9001,اخذ ایزو 9001,

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا